en ro
Get Tickets

   REGULAMENT CONCURS „SNEAKERS X CROCS”

 

1.      Organizatorii concursului

Concursul este organizat de: MVP Sneakers SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str Nicolae G Caramfil nr. 48, camera 1, bl. 11 A, sc. 2, et.4, ap.23, Nr de ordine in Registrul Comertului J40/9373/2022, cu Codul unic de inregistrare 15495420 denumit în continuare Organizator, în conformitate prevederile prezentate în prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”).

 

2.     Perioada de desfășurare

Concursul se desfășoară în perioada 31.05.2024-05.06.2024, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, a întrerupe sau a prelungi campania în orice moment, din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința Organizatorului, anunțând publicului larg acest lucru.

Orice modificare a regulamentului sau duratei acestuia va fi disponibilă pe site-ul evenimentului, Sneakers & Co.  https://sneakersandco.ro

3.     Locul de desfășurare al concursului

Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, pe contul de Instagram al organizatorului: https://www.instagram.com/sneakersandco.ro/.

4.     Dreptul de participare la concurs

 

4.1. În cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

4.2. În aceasta campanie nu au voie să participe angajații MVP Sneakers SRL  și toți cei implicați în organizarea acestei campanii.

4.3. Vârsta minimă de participare este de 18 ani. 

4.4. Participarea la aceasta campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului regulament.

4.5. Premiile se acorda pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal de predare-primire.

4.6. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către organizator, rezulta ca în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat unor astfel de activități. Participarea la aceasta campanie promoțională implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

5.     Premiile concursului

5.1.Premiul concursului este pus la dispoziție de către Organizator după încheierea concursului și constă în 2 perechi de Crocs modelul Echo Storm și 2 invitații la evenimentul Sneakers & Co. 2024. Valoarea totală a premiilor este 1396 lei. 

5.2.Concursul va avea 2 câștigători, fiecare dintre ei vor primi o pereche de Crocs modelul Echo Storm și 2 invitații la eveniment.. Aceștia se vor alege în urma unei trageri la sorți pe site-ul https://miniwebtool.com/random-name-picker și vor fi anunțați public de către Organizator.

5.3.Premiile acordate nu se pot preschimba în bani.

6.     Mecanismul concursului

6.1.Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/sneakersandco.ro/ în perioada menționată la SECTIUNEA 2

6.2.Pentru a se înscrie în concurs, fiecare participant va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

·       Să urmărească paginile @crocs_romania @sneakerindustry @sneakersandco.ro

·       Să eticheteze în secțiunea comentarii un prieten cu care persoana în cauză dorește să vină la eveniment. 

Totodată, pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă, comentariul trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament Oficial;
  • să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumita rasă, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
  • să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
  • să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;

7.     Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului

 

7.1. In ziua de 06.06.2024 se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea câștigătorului se va folosi sistemul https://miniwebtool.com/random-name-picker sau unul echivalent. 

7.2. Se va extrage 2 câștigător și 10 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuză premiul, ori beneficiarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora.

7.3. Câștigătorul va fi anunțat public printr-un comentariu la postarea dedicată, pe pagina de socializare a organizatorului: https://www.instagram.com/sneakersandco.ro/.

7.4. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore de la data anunțării si primirea mesajului să trimită informațiile personale  printr-un mesaj privat pe pagină, pentru a putea fi validat și pentru a se putea stabili detaliile intrării în posesie a premiului. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termen de 24 de ore, se va trece  la contactarea rezervelor, în ordine în care au fost extrase. Acestea, la rândul lor, au la dispoziție un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea informațiilor necesare.

7.5. Premiul va fi trimis câștigătorilor în decurs de 60 de zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorilor.

7.6. În circumstanțe deosebite și care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

7.7. Organizatorul nu își asumă răspundere privitor la disponibilitatea mărimii solicitate de câștigător.

 

 

 

8.     Responsabilitate

 

8.1. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament Oficial. Orice hotărâre asupra concursului luata de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

8.2. Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul Oficial.

8.3. Participantul înțelege și recunoaște ca va fi singurul responsabil și ca va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. 

8.4. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:

  • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează site-ul, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizatori;
  • orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;
  • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;
  • situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul le poate exercita în mod rezonabil;
  • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voința Organizatorului.

9.     Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

9.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator, în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.

9.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date - persoane împuternicite (entități care au acces la conturile de socializare ale Organizatorului și prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor), strict în sensul Regulamentului acestui concurs, pentru a asigura participarea concurenților si ulterior pentru identificarea câștigătorului si înmânarea premiului către acesta, după personalizare în funcție de sex, vârstă și măsuri.

9.3. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii. 

8.4 Postarea pe contul personal al participantului a postării referitoare la concurs, împreună cu referințele solicitate de Organizator prin prezentul Regulament echivalează cu acordul participantului în sensul prelucrării datelor necesare pentru înscriere.

10.   Persoanele vizate și drepturile acestora

 

10.1.                 Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior ca acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

10.2.                 În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail protectiadatelor@sportvision.ro sau prin Poștă la adresa Organizatorului menționată în SECTIUNEA 1.

10.3.                 Participantul are următoarele drepturi:

·       dreptul de a fi informat; 

·       dreptul de acces la date;

·       dreptul de a rectifica datele;

·       dreptul de restricționare a prelucrării datelor;

·       dreptul de intervenție asupra datelor.

 

11.   Stocarea datelor cu caracter personal

11.1.                 Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 1 an de la data finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.

11.2.                 Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 1 an de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competente, la solicitarea acestora.

11.3.                 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorului pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asistă în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește profilul câștigătorului). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cat și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie fiscala și în materia arhivării.

 

12.   Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. Legea aplicabilă este legea română.

13.   Încetarea înainte de termen a concursului

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publica ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente care împiedică derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în aceasta secțiune, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștință publica în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

 

14.   Regulamentul oficial al concursului

Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod public oricărui solicitant pe site-ul https://sneakersandco.ro. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament Oficial.

15.   Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câștigătorului cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Get Tickets
Cart
Subtotal:
0.00 lei
Checkout
Register
Log In
Forgot password?